صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اهداف صندوق

 

 اهداف و الزامات سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

در اندازه بزرگ

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

1-1- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 30% از کل دارائيهاي صندوق

1-2- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداكثر 50% از کل داراييهاي صندوق

1-3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر 40 % از داراييهاي صندوق

1-4- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداكثر 30 % از داراييهاي صندوق

2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

حداقل 5% و حداكثر 20 % از کل داراييهاي صندوق

2-1- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره از ناشر

2-2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام

حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق

2-3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق

2-4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

حداكثر 5% از کل داراييهاي صندوق

2-5- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداكثر 5% از ارزش روز سهام صندوق

2-6- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-7- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

3- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری" ثبت شده نزد سازمان

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد