صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲۱۲۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ فروردین۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ گزارش عملکردسه ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ گزارش عملکرد سالانه صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ گزارش عملکرد سالانه صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ گزارش عملکردنه ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰صندوق امین انصار(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰صندوق امین انصار(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین انصار منتهی به ۳۰آبان ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱مرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صورت های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ گزارش عملکرد سالانه صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاح شده حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ گزارش عملکرد سالانه صندوق امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ مهر۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ تیر۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ صورت‎های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت‎های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین انصار منتهی به۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ صورت‎های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشا سالانه منتهی به ۳۰ دی ماه دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت‎های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ گزارش عملکرد برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ گزارش عملکرد برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵۱۲۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اصلاحی صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد صندوق برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ گزارش عملکرد صندوق برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵۱۲۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ صورتهای مالی سه ماهه ۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ صندوق دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ گزارش عملکرد دوره ۱۶۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ صورتهای مالی دو ماه و چهارده روزه منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد دانلود