صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۵۳,۵۶۲,۴۸۶ ۵۵ ۲۵,۰۴۶,۴۷۳,۷۶۶
۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱۶۰,۹۱۲,۳۳۴ ۱۴۹ ۲۳,۹۹۱,۰۶۴,۱۶۶
۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۳۸۳,۰۵۳,۰۲۶ ۵۵ ۲۱,۱۵۵,۳۶۳,۵۰۳
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۳۹۲,۵۶۰,۲۰۶ ۵۵ ۲۱,۶۷۸,۶۴۵,۲۰۰
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۳۸۶,۰۲۵,۸۶۹ ۵۵ ۲۱,۳۲۶,۳۵۸,۷۴۸
۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۳۷۷,۴۴۶,۲۰۲ ۵۵ ۲۰,۸۵۲,۸۱۲,۵۶۵
۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۴۰۷,۸۳۷,۱۲۴ ۵۵ ۲۲,۵۳۷,۹۵۸,۰۴۱
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۴۱۶,۱۴۸,۵۷۳ ۵۵ ۲۲,۹۸۵,۶۷۰,۳۶۴
۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۴۳۱,۵۰۴,۲۵۰ ۵۵ ۲۳,۸۲۶,۳۵۷,۵۷۷
«12»