صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۷۹۳,۶۵۹ ۴.۹ % ۳۰۴,۲۱۲ ۱.۸۸ % ۱۰,۲۳۰,۰۷۸ ۶۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۹۰,۹۱۷ ۲۸.۹۵ % ۱۸۵,۲۷۴ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۷۹۵,۷۶۷ ۴.۸۹ % ۳۰۴,۴۳۱ ۱.۸۸ % ۱۰,۲۲۵,۹۴۵ ۶۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۳,۳۵۷ ۲۹.۲۳ % ۱۸۰,۷۵۴ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۷۹۵,۷۶۷ ۴.۹ % ۳۰۴,۴۳۱ ۱.۸۷ % ۱۰,۲۲۰,۴۹۰ ۶۲.۹ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۳,۳۵۷ ۲۹.۲۵ % ۱۷۵,۶۰۳ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۷۹۵,۷۶۷ ۴.۹ % ۳۰۴,۴۳۱ ۱.۸۸ % ۱۰,۲۱۵,۰۴۰ ۶۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۴,۷۴۹,۸۱۱ ۲۹.۲۶ % ۱۷۰,۴۵۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۷۹۶,۰۱۷ ۴.۹ % ۳۰۴,۷۷۶ ۱.۸۸ % ۱۰,۲۱۰,۱۰۹ ۶۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۳,۳۵۹ ۲۹.۳۳ % ۱۶۵,۳۴۲ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۷۹۴,۵۲۱ ۴.۸۹ % ۳۰۴,۸۳۲ ۱.۸۸ % ۱۰,۲۰۵,۱۳۹ ۶۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۷۰,۸۲۹ ۲۹.۳۸ % ۱۶۵,۰۲۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۷۹۱,۲۱۵ ۴.۸۸ % ۳۰۵,۰۳۴ ۱.۸۸ % ۱۰,۲۰۵,۲۲۰ ۶۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۹,۸۰۶ ۲۹.۴ % ۱۵۵,۱۷۹ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۷۹۱,۷۸۱ ۴.۸۸ % ۳۰۶,۳۵۳ ۱.۸۸ % ۱۰,۱۹۹,۹۱۰ ۶۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۷,۳۶۵ ۲۹.۳۷ % ۱۶۸,۲۴۵ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۷۹۷,۰۰۰ ۴.۹۱ % ۳۰۷,۳۸۹ ۱.۹ % ۱۰,۱۹۴,۲۶۵ ۶۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۴,۳۳۶ ۲۹.۳۶ % ۱۶۳,۱۰۷ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۷۹۷,۰۰۰ ۴.۹۱ % ۳۰۷,۳۸۹ ۱.۹ % ۱۰,۱۸۹,۷۶۱ ۶۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۴,۳۳۶ ۲۹.۳۸ % ۱۵۷,۹۷۴ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %