صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۷۱۶,۶۰۶ ۴.۲۵ % ۳۱۱,۷۹۲ ۱.۸۵ % ۱۰,۰۳۳,۶۵۲ ۵۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۰,۳۹۳ ۳۲.۹۹ % ۲۳۴,۱۸۲ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۷۱۷,۱۳۳ ۴.۲۶ % ۳۱۲,۲۸۲ ۱.۸۵ % ۱۰,۰۳۱,۴۸۶ ۵۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۱,۲۸۳ ۳۳ % ۲۲۸,۸۷۷ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۷۱۰,۳۵۸ ۴.۶۳ % ۳۲۱,۵۰۴ ۲.۰۹ % ۱۰,۰۲۸,۴۶۴ ۶۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۲,۹۹۴ ۲۶.۵۲ % ۲۲۵,۴۹۴ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۷۰۷,۵۳۴ ۴.۶۱ % ۳۲۰,۷۷۸ ۲.۰۹ % ۱۰,۰۲۵,۲۸۹ ۶۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۸۱,۰۸۸ ۲۶.۵۸ % ۲۲۱,۳۶۶ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۷۱۰,۵۷۴ ۴.۶۳ % ۳۲۳,۶۷۸ ۲.۱۱ % ۱۰,۰۲۴,۲۰۶ ۶۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۱,۰۴۸ ۲۶.۵۲ % ۲۱۸,۶۴۴ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۷۱۰,۵۷۴ ۴.۶۳ % ۳۲۳,۶۷۸ ۲.۱۱ % ۱۰,۰۱۸,۴۳۰ ۶۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۷,۷۶۰ ۲۶.۵۲ % ۲۱۷,۸۰۶ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۷۱۰,۵۷۴ ۴.۶۴ % ۳۲۳,۶۷۸ ۲.۱۱ % ۱۰,۰۱۲,۶۶۲ ۶۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۷,۷۶۰ ۲۶.۵۴ % ۲۱۳,۶۸۴ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۷۱۲,۷۳۱ ۴.۶۳ % ۳۲۴,۹۶۵ ۲.۱۱ % ۱۰,۱۵۴,۴۵۴ ۶۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۹۶,۸۹۰ ۲۵.۹۵ % ۲۱۰,۶۶۹ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۷۱۲,۲۴۵ ۴.۵۹ % ۳۲۵,۲۸۶ ۲.۱ % ۱۰,۱۵۰,۳۴۵ ۶۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۶,۲۴۸ ۲۶.۴۹ % ۲۰۷,۳۱۲ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۷۱۲,۵۹۵ ۴.۶ % ۳۲۳,۲۹۷ ۲.۰۸ % ۱۰,۱۴۸,۹۵۰ ۶۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۵,۶۵۵ ۲۶.۴۸ % ۲۱۲,۶۳۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %