صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۱۸۶,۵۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۸۱۳,۴۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۳۶۶,۸۸۹,۰۲۷,۴۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۶۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۷,۸۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱,۰۱۲,۶۱۷ ۱,۰۱۱,۸۷۷ ۱,۰۵۷,۸۳۴ ۴۵,۹۵۷ ۴۲,۳۵۴ ۱۳۴,۵۳۰,۲۵۰ ۸,۲۹۴ ۱۱۹,۳۴۳,۷۳۸ ۱۵,۱۸۶,۵۱۲ ۱۵,۳۶۶,۸۸۹,۰۲۷,۴۵۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱,۰۱۱,۹۲۰ ۱,۰۱۱,۱۷۹ ۱,۰۵۷,۲۳۸ ۴۶,۰۵۹ ۲,۱۱۰ ۱۳۴,۴۸۷,۸۹۶ ۵,۷۵۴ ۱۱۹,۳۳۵,۴۴۴ ۱۵,۱۵۲,۴۵۲ ۱۵,۳۲۱,۸۳۶,۰۷۲,۰۵۳
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱,۰۱۱,۰۵۱ ۱,۰۱۰,۳۱۱ ۱,۰۵۶,۳۳۰ ۴۶,۰۱۹ ۱۸,۴۲۸ ۱۳۴,۴۸۵,۷۸۶ ۲,۰۴۸ ۱۱۹,۳۲۹,۶۹۰ ۱۵,۱۵۶,۰۹۶ ۱۵,۳۱۲,۳۷۰,۱۷۶,۷۲۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱,۰۱۰,۳۹۴ ۱,۰۰۹,۶۵۳ ۱,۰۵۵,۷۲۱ ۴۶,۰۶۸ ۹,۸۴۷ ۱۳۴,۴۶۷,۳۵۸ ۱۱,۹۰۳ ۱۱۹,۳۲۷,۶۴۲ ۱۵,۱۳۹,۷۱۶ ۱۵,۲۸۵,۸۵۴,۲۷۲,۴۳۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱,۰۰۹,۸۵۴ ۱,۰۰۹,۱۰۳ ۱,۰۵۵,۱۶۶ ۴۶,۰۶۳ ۰ ۱۳۴,۴۵۷,۵۱۱ ۰ ۱۱۹,۳۱۵,۷۳۹ ۱۵,۱۴۱,۷۷۲ ۱۵,۲۷۹,۶۱۳,۹۰۰,۵۱۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱,۰۰۹,۲۵۰ ۱,۰۰۸,۴۹۹ ۱,۰۵۴,۵۶۱ ۴۶,۰۶۲ ۰ ۱۳۴,۴۵۷,۵۱۱ ۰ ۱۱۹,۳۱۵,۷۳۹ ۱۵,۱۴۱,۷۷۲ ۱۵,۲۷۰,۴۶۳,۷۳۸,۹۱۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱,۰۰۸,۵۵۲ ۱,۰۰۷,۸۰۱ ۱,۰۵۳,۸۶۴ ۴۶,۰۶۳ ۱۵,۳۰۳ ۱۳۴,۴۵۷,۵۱۱ ۸۳,۸۹۲ ۱۱۹,۳۱۵,۷۳۹ ۱۵,۱۴۱,۷۷۲ ۱۵,۲۵۹,۸۹۹,۶۲۵,۱۸۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱,۰۰۷,۸۵۱ ۱,۰۰۷,۱۰۳ ۱,۰۵۲,۹۵۸ ۴۵,۸۵۵ ۱۴,۸۷۸ ۱۳۴,۴۴۲,۲۰۸ ۸,۶۰۱ ۱۱۹,۲۳۱,۸۴۷ ۱۵,۲۱۰,۳۶۱ ۱۵,۳۱۸,۴۰۷,۲۶۸,۸۱۷
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱,۰۰۶,۸۵۹ ۱,۰۰۶,۱۰۸ ۱,۰۵۱,۹۸۲ ۴۵,۸۷۴ ۸,۶۳۲ ۱۳۴,۴۲۷,۳۳۰ ۴,۷۲۹ ۱۱۹,۲۲۳,۲۴۶ ۱۵,۲۰۴,۰۸۴ ۱۵,۲۹۶,۹۵۵,۴۱۹,۰۵۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱,۰۰۶,۱۲۱ ۱,۰۰۵,۳۶۹ ۱,۰۵۱,۲۵۴ ۴۵,۸۸۵ ۱۷,۰۰۲ ۱۳۴,۴۱۸,۶۹۸ ۱۰,۰۳۱ ۱۱۹,۲۱۸,۵۱۷ ۱۵,۲۰۰,۱۸۱ ۱۵,۲۸۱,۷۹۰,۹۰۱,۶۱۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱,۰۰۵,۱۴۳ ۱,۰۰۴,۳۸۴ ۱,۰۵۰,۳۴۳ ۴۵,۹۵۹ ۱,۳۰۳ ۱۳۴,۴۰۱,۶۹۶ ۲۴,۵۷۴ ۱۱۹,۲۰۸,۴۸۶ ۱۵,۱۹۳,۲۱۰ ۱۵,۲۵۹,۸۱۳,۵۴۷,۴۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱,۰۰۴,۵۹۶ ۱,۰۰۳,۸۳۶ ۱,۰۴۹,۵۱۳ ۴۵,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۰,۳۹۳ ۰ ۱۱۹,۱۸۳,۹۱۲ ۱۵,۲۱۶,۴۸۱ ۱۵,۲۷۴,۸۵۱,۸۰۵,۸۶۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱,۰۰۴,۰۵۰ ۱,۰۰۳,۲۸۸ ۱,۰۴۸,۷۹۷ ۴۵,۵۰۹ ۰ ۱۳۴,۴۰۰,۳۹۳ ۰ ۱۱۹,۱۸۳,۹۱۲ ۱۵,۲۱۶,۴۸۱ ۱۵,۲۶۶,۵۱۶,۲۸۸,۲۴۴
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱,۰۰۳,۶۳۱ ۱,۰۰۲,۸۷۰ ۱,۰۴۸,۱۲۱ ۴۵,۲۵۱ ۸,۳۰۶ ۱۳۴,۴۰۰,۳۹۳ ۶۲,۳۴۴ ۱۱۹,۱۸۳,۹۱۲ ۱۵,۲۱۶,۴۸۱ ۱۵,۲۶۰,۱۴۷,۲۷۹,۳۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱,۰۰۲,۹۵۱ ۱,۰۰۲,۱۹۲ ۱,۰۴۷,۲۸۴ ۴۵,۰۹۲ ۱۳,۳۲۰ ۱۳۴,۳۹۲,۰۸۷ ۱۳,۱۹۸ ۱۱۹,۱۲۱,۵۶۸ ۱۵,۲۷۰,۵۱۹ ۱۵,۳۰۳,۹۹۴,۰۴۹,۲۴۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱,۰۰۲,۴۰۴ ۱,۰۰۱,۶۴۴ ۱,۰۴۶,۵۵۴ ۴۴,۹۱۰ ۶,۰۵۹ ۱۳۴,۳۷۸,۷۶۷ ۱۲,۶۸۶ ۱۱۹,۱۰۸,۳۷۰ ۱۵,۲۷۰,۳۹۷ ۱۵,۲۹۵,۵۰۱,۹۵۱,۱۲۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱,۰۰۱,۸۶۱ ۱,۰۰۱,۰۹۶ ۱,۰۴۵,۷۶۶ ۴۴,۶۷۰ ۱۷,۰۵۹ ۱۳۴,۳۷۲,۷۰۸ ۵۷,۶۱۵ ۱۱۹,۰۹۵,۶۸۴ ۱۵,۲۷۷,۰۲۴ ۱۵,۲۹۳,۷۶۰,۱۱۴,۵۰۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۱,۳۱۷ ۱,۰۰۰,۵۴۸ ۱,۰۴۶,۳۵۳ ۴۵,۸۰۵ ۰ ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ ۰ ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ ۱۵,۳۲۵,۹۷۵,۷۹۴,۷۴۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۰۰۰,۷۷۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۹۱۶ ۴۶,۹۱۶ ۰ ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ ۰ ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ ۱۵,۳۱۷,۵۷۵,۵۲۹,۶۱۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۰۲۲,۰۰۳ ۱,۰۲۱,۲۳۳ ۱,۰۶۸,۱۴۹ ۴۶,۹۱۶ ۰ ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ ۰ ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ ۱۵,۶۴۲,۸۱۳,۷۰۵,۷۵۳
  مشاهده همه