صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۰۷۴,۱۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۲۵,۸۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۱۸۳,۱۸۰,۴۹۴,۱۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۹۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۲۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۷,۹۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱,۰۰۷,۹۷۰ ۱,۰۰۷,۲۳۴ ۱,۰۴۷,۹۰۹ ۴۰,۶۷۵ ۰ ۱۳۴,۶۶۴,۰۹۲ ۰ ۱۱۹,۵۸۹,۹۵۳ ۱۵,۰۷۴,۱۳۹ ۱۵,۱۸۳,۱۸۰,۴۹۴,۱۹۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱,۰۰۷,۳۸۸ ۱,۰۰۶,۶۵۱ ۱,۰۴۹,۴۱۵ ۴۲,۷۶۴ ۰ ۱۳۴,۶۶۴,۰۹۲ ۰ ۱۱۹,۵۸۹,۹۵۳ ۱۵,۰۷۴,۱۳۹ ۱۵,۱۷۴,۳۹۴,۶۴۲,۰۵۱
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱,۰۰۶,۶۹۳ ۱,۰۰۵,۹۵۵ ۱,۰۴۸,۷۲۰ ۴۲,۷۶۵ ۲,۳۴۴ ۱۳۴,۶۶۴,۰۹۲ ۶۷,۸۸۷ ۱۱۹,۵۸۹,۹۵۳ ۱۵,۰۷۴,۱۳۹ ۱۵,۱۶۳,۹۱۲,۱۵۴,۱۶۹
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱,۰۰۵,۹۹۵ ۱,۰۰۵,۲۶۱ ۱,۰۴۷,۸۴۰ ۴۲,۵۷۹ ۵,۷۶۸ ۱۳۴,۶۶۱,۷۴۸ ۱۵,۸۵۵ ۱۱۹,۵۲۲,۰۶۶ ۱۵,۱۳۹,۶۸۲ ۱۵,۲۱۹,۳۲۷,۵۷۰,۵۹۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۵,۳۳۷ ۱,۰۰۴,۶۰۳ ۱,۰۴۹,۳۱۶ ۴۴,۷۱۳ ۱۱,۷۲۹ ۱۳۴,۶۵۵,۹۸۰ ۱۸,۶۳۵ ۱۱۹,۵۰۶,۲۱۱ ۱۵,۱۴۹,۷۶۹ ۱۵,۲۱۹,۵۱۰,۹۰۴,۸۱۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱,۰۰۴,۶۷۹ ۱,۰۰۳,۹۴۶ ۱,۰۴۸,۴۳۹ ۴۴,۴۹۳ ۸,۴۶۷ ۱۳۴,۶۴۴,۲۵۱ ۹,۰۷۵ ۱۱۹,۴۸۷,۵۷۶ ۱۵,۱۵۶,۶۷۵ ۱۵,۲۱۶,۴۸۳,۵۵۲,۴۹۴
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۲۰ ۱,۰۰۳,۲۸۹ ۱,۰۴۷,۱۲۷ ۴۳,۸۳۸ ۱۷,۹۱۱ ۱۳۴,۶۳۵,۷۸۴ ۲۴,۱۹۶ ۱۱۹,۴۷۸,۵۰۱ ۱۵,۱۵۷,۲۸۳ ۱۵,۲۰۷,۱۳۱,۱۲۰,۹۸۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۳,۳۶۳ ۱,۰۰۲,۶۳۱ ۱,۰۴۶,۴۳۷ ۴۳,۸۰۶ ۰ ۱۳۴,۶۱۷,۸۷۳ ۰ ۱۱۹,۴۵۴,۳۰۵ ۱۵,۱۶۳,۵۶۸ ۱۵,۲۰۳,۴۶۶,۰۹۸,۵۵۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱,۰۰۲,۷۰۷ ۱,۰۰۱,۹۷۲ ۱,۰۴۶,۹۳۳ ۴۴,۹۶۱ ۰ ۱۳۴,۶۱۷,۸۷۳ ۰ ۱۱۹,۴۵۴,۳۰۵ ۱۵,۱۶۳,۵۶۸ ۱۵,۱۹۳,۴۷۳,۸۱۴,۱۴۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱,۰۰۲,۰۸۰ ۱,۰۰۱,۳۴۵ ۱,۰۴۶,۲۴۶ ۴۴,۹۰۱ ۱۷,۵۹۹ ۱۳۴,۶۱۷,۸۷۳ ۲,۶۰۱ ۱۱۹,۴۵۴,۳۰۵ ۱۵,۱۶۳,۵۶۸ ۱۵,۱۸۳,۹۶۱,۸۰۳,۰۰۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱,۰۰۱,۳۹۳ ۱,۰۰۰,۶۵۷ ۱,۰۴۵,۶۰۳ ۴۴,۹۴۶ ۰ ۱۳۴,۶۰۰,۲۷۴ ۰ ۱۱۹,۴۵۱,۷۰۴ ۱۵,۱۴۸,۵۷۰ ۱۵,۱۵۸,۵۲۶,۰۰۲,۰۶۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱,۰۰۰,۷۳۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۹۱۶ ۴۵,۹۱۶ ۰ ۱۳۴,۶۰۰,۲۷۴ ۰ ۱۱۹,۴۵۱,۷۰۴ ۱۵,۱۴۸,۵۷۰ ۱۵,۱۴۸,۵۷۲,۶۸۴,۹۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱,۰۲۱,۹۷۰ ۱,۰۲۱,۲۳۳ ۱,۰۶۷,۱۴۹ ۴۵,۹۱۶ ۰ ۱۳۴,۶۰۰,۲۷۴ ۰ ۱۱۹,۴۵۱,۷۰۴ ۱۵,۱۴۸,۵۷۰ ۱۵,۴۷۰,۲۲۲,۲۷۱,۷۵۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱,۰۲۰,۵۰۸ ۱,۰۱۹,۷۷۱ ۱,۰۶۶,۴۴۷ ۴۶,۶۷۶ ۲۴,۸۹۳ ۱۳۴,۶۰۰,۲۷۴ ۳,۶۶۱ ۱۱۹,۴۵۱,۷۰۴ ۱۵,۱۴۸,۵۷۰ ۱۵,۴۴۸,۰۷۷,۰۹۸,۵۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱,۰۱۹,۸۰۷ ۱,۰۱۹,۰۶۹ ۱,۰۶۵,۸۱۰ ۴۶,۷۴۱ ۷,۸۶۳ ۱۳۴,۵۷۵,۳۸۱ ۳,۷۴۲ ۱۱۹,۴۴۸,۰۴۳ ۱۵,۱۲۷,۳۳۸ ۱۵,۴۱۵,۸۰۲,۱۶۲,۶۲۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱,۰۱۹,۰۹۹ ۱,۰۱۸,۳۶۱ ۱,۰۶۶,۷۴۶ ۴۸,۳۸۵ ۰ ۱۳۴,۵۶۷,۵۱۸ ۰ ۱۱۹,۴۴۴,۳۰۱ ۱۵,۱۲۳,۲۱۷ ۱۵,۴۰۰,۸۸۷,۹۱۴,۹۲۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱,۰۱۸,۶۱۶ ۱,۰۱۷,۸۷۸ ۱,۰۶۵,۲۶۴ ۴۷,۳۸۶ ۰ ۱۳۴,۵۶۷,۵۱۸ ۰ ۱۱۹,۴۴۴,۳۰۱ ۱۵,۱۲۳,۲۱۷ ۱۵,۳۹۳,۵۸۸,۲۹۳,۶۴۱
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱,۰۱۷,۹۰۸ ۱,۰۱۷,۱۷۰ ۱,۰۶۴,۵۵۷ ۴۷,۳۸۷ ۱,۸۰۹ ۱۳۴,۵۶۷,۵۱۸ ۲,۴۲۶ ۱۱۹,۴۴۴,۳۰۱ ۱۵,۱۲۳,۲۱۷ ۱۵,۳۸۲,۸۸۵,۶۴۲,۸۰۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱,۰۱۷,۲۰۰ ۱,۰۱۶,۴۶۲ ۱,۰۶۳,۸۴۷ ۴۷,۳۸۵ ۳,۰۲۷ ۱۳۴,۵۶۵,۷۰۹ ۴,۰۸۳ ۱۱۹,۴۴۱,۸۷۵ ۱۵,۱۲۳,۸۳۴ ۱۵,۳۷۲,۸۰۹,۵۸۱,۳۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱,۰۱۶,۵۱۹ ۱,۰۱۵,۷۸۲ ۱,۰۶۳,۱۶۳ ۴۷,۳۸۱ ۱۲,۱۳۹ ۱۳۴,۵۶۲,۶۸۲ ۶۶,۴۱۹ ۱۱۹,۴۳۷,۷۹۲ ۱۵,۱۲۴,۸۹۰ ۱۵,۳۶۳,۵۹۱,۲۶۵,۶۹۴
  مشاهده همه