صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 امین انصار 1402/12/01 1,009,456 1,008,769 1,050,912 42,143 1,487,054 131,342,677 5,519 115,876,005 15,466,672 15,602,293,667,538
2 امین انصار 1402/11/30 1,008,981 1,008,220 1,054,589 46,369 11,984 129,855,623 12,774 115,870,486 13,985,137 14,100,099,973,053
3 امین انصار 1402/11/29 1,008,434 1,007,672 1,053,846 46,174 11,566 129,843,639 19,832 115,857,712 13,985,927 14,093,233,881,532
4 امین انصار 1402/11/28 1,007,884 1,007,124 1,053,095 45,971 0 129,832,073 0 115,837,880 13,994,193 14,093,888,149,890
5 امین انصار 1402/11/27 1,007,641 1,006,878 1,052,679 45,801 0 129,832,073 0 115,837,880 13,994,193 14,090,451,394,806
6 امین انصار 1402/11/26 1,006,942 1,006,179 1,052,021 45,842 12,285 129,832,073 3,196 115,837,880 13,994,193 14,080,669,425,772
7 امین انصار 1402/11/25 1,006,244 1,005,481 1,051,393 45,912 2,623 129,819,788 88,463 115,834,684 13,985,104 14,061,750,431,364
8 امین انصار 1402/11/24 1,005,693 1,004,933 1,050,485 45,552 501 129,817,165 112,212 115,746,221 14,070,944 14,140,351,327,317
9 امین انصار 1402/11/23 1,005,139 1,004,385 1,049,447 45,062 0 129,816,664 0 115,634,009 14,182,655 14,244,846,702,105
10 امین انصار 1402/11/22 1,004,590 1,003,836 1,048,402 44,566 3,793 129,816,664 9,273 115,634,009 14,182,655 14,237,066,417,473
11 امین انصار 1402/11/21 1,004,042 1,003,288 1,047,726 44,438 0 129,812,871 0 115,624,736 14,188,135 14,234,791,660,477
12 امین انصار 1402/11/20 1,003,810 1,003,057 1,047,068 44,011 0 129,812,871 0 115,624,736 14,188,135 14,231,504,571,967
13 امین انصار 1402/11/19 1,003,106 1,002,353 1,046,405 44,052 4,960 129,812,871 20,996 115,624,736 14,188,135 14,221,524,244,217
14 امین انصار 1402/11/18 1,002,396 1,001,644 1,045,686 44,042 34,841 129,807,911 21,732 115,603,740 14,204,171 14,227,520,750,028
15 امین انصار 1402/11/17 1,001,851 1,001,096 1,044,851 43,755 25,693 129,773,070 19,416 115,582,008 14,191,062 14,206,619,116,784
16 امین انصار 1402/11/16 1,001,304 1,000,548 1,044,268 43,720 12,213 129,747,377 26,886 115,562,592 14,184,785 14,192,555,060,031
17 امین انصار 1402/11/15 1,000,757 1,000,000 1,043,509 43,509 29,541 129,735,164 29,086 115,535,706 14,199,458 14,199,460,048,632
18 امین انصار 1402/11/15 1,021,305 1,020,548 1,064,057 43,509 29,541 129,735,164 29,086 115,535,706 14,199,458 14,491,230,511,616
19 امین انصار 1402/11/14 1,016,649 1,015,891 1,063,345 47,454 0 129,705,623 0 115,506,620 14,199,003 14,424,640,587,693
20 امین انصار 1402/11/13 1,016,435 1,015,678 1,062,604 46,926 0 129,705,623 0 115,506,620 14,199,003 14,421,609,518,549