صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 امین انصار 1403/03/26 1,007,970 1,007,234 1,047,909 40,675 0 134,664,092 0 119,589,953 15,074,139 15,183,180,494,193
2 امین انصار 1403/03/25 1,007,388 1,006,651 1,049,415 42,764 0 134,664,092 0 119,589,953 15,074,139 15,174,394,642,051
3 امین انصار 1403/03/24 1,006,693 1,005,955 1,048,720 42,765 2,344 134,664,092 67,887 119,589,953 15,074,139 15,163,912,154,169
4 امین انصار 1403/03/23 1,005,995 1,005,261 1,047,840 42,579 5,768 134,661,748 15,855 119,522,066 15,139,682 15,219,327,570,598
5 امین انصار 1403/03/22 1,005,337 1,004,603 1,049,316 44,713 11,729 134,655,980 18,635 119,506,211 15,149,769 15,219,510,904,815
6 امین انصار 1403/03/21 1,004,679 1,003,946 1,048,439 44,493 8,467 134,644,251 9,075 119,487,576 15,156,675 15,216,483,552,494
7 امین انصار 1403/03/20 1,004,020 1,003,289 1,047,127 43,838 17,911 134,635,784 24,196 119,478,501 15,157,283 15,207,131,120,984
8 امین انصار 1403/03/19 1,003,363 1,002,631 1,046,437 43,806 0 134,617,873 0 119,454,305 15,163,568 15,203,466,098,552
9 امین انصار 1403/03/18 1,002,707 1,001,972 1,046,933 44,961 0 134,617,873 0 119,454,305 15,163,568 15,193,473,814,147
10 امین انصار 1403/03/17 1,002,080 1,001,345 1,046,246 44,901 17,599 134,617,873 2,601 119,454,305 15,163,568 15,183,961,803,002
11 امین انصار 1403/03/16 1,001,393 1,000,657 1,045,603 44,946 0 134,600,274 0 119,451,704 15,148,570 15,158,526,002,069
12 امین انصار 1403/03/15 1,000,737 1,000,000 1,045,916 45,916 0 134,600,274 0 119,451,704 15,148,570 15,148,572,684,945
13 امین انصار 1403/03/15 1,021,970 1,021,233 1,067,149 45,916 0 134,600,274 0 119,451,704 15,148,570 15,470,222,271,755
14 امین انصار 1403/03/14 1,020,508 1,019,771 1,066,447 46,676 24,893 134,600,274 3,661 119,451,704 15,148,570 15,448,077,098,572
15 امین انصار 1403/03/13 1,019,807 1,019,069 1,065,810 46,741 7,863 134,575,381 3,742 119,448,043 15,127,338 15,415,802,162,624
16 امین انصار 1403/03/12 1,019,099 1,018,361 1,066,746 48,385 0 134,567,518 0 119,444,301 15,123,217 15,400,887,914,922
17 امین انصار 1403/03/11 1,018,616 1,017,878 1,065,264 47,386 0 134,567,518 0 119,444,301 15,123,217 15,393,588,293,641
18 امین انصار 1403/03/10 1,017,908 1,017,170 1,064,557 47,387 1,809 134,567,518 2,426 119,444,301 15,123,217 15,382,885,642,800
19 امین انصار 1403/03/09 1,017,200 1,016,462 1,063,847 47,385 3,027 134,565,709 4,083 119,441,875 15,123,834 15,372,809,581,363
20 امین انصار 1403/03/08 1,016,519 1,015,782 1,063,163 47,381 12,139 134,562,682 66,419 119,437,792 15,124,890 15,363,591,265,694