صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۸۶۵,۱۸۳ ۷.۲۲ ۷۸۱,۴۵۸ ۴.۸۷ ۷۱۷,۴۴۰ ۴.۵۴ ۷۱۶,۳۸۵ ۴.۲۴
سایر سهام ۲۰۱,۱۶۸ ۱.۶۸ ۳۰۴,۵۶۴ ۱.۹ ۳۲۵,۳۰۴ ۲.۰۵ ۳۱۰,۱۴۱ ۱.۸۴
اوراق مشارکت ۵,۶۰۹,۱۲۶ ۴۶.۸۲ ۹,۹۶۹,۲۲۳ ۶۲.۱۳ ۱۰,۱۴۸,۶۵۵ ۶۴.۱۷ ۱۰,۰۳۶,۹۵۱ ۵۹.۴
اوراق سپرده ۱,۱۹۶ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵,۱۸۱,۱۷۴ ۴۳.۲۵ ۴,۷۹۹,۵۱۵ ۲۹.۹۱ ۴,۳۹۶,۶۸۸ ۲۷.۸ ۵,۵۹۳,۳۰۰ ۳۳.۱
سایر دارایی‌ها ۱۱۰,۶۸۵ ۰.۹۲ ۱۹۲,۱۵۸ ۱.۲ ۲۲۶,۵۴۵ ۱.۴۳ ۲۳۹,۵۲۶ ۱.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۴,۲۸۵ ۰.۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد