صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲- ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲ دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲- ساعت۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۴ تایید صورتجلسه ۱۷ دی صندوق سرمایه گذاری امین انصار- تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۲- تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۶ مجمع مورخ ۱۷ دی۱۴۰۲ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های ممتاز برگزار شد دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۷ اسامی حاضرین مجمع ۱۷ دی ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۷ دی۱۴۰۲ ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۹ صورتجلسه مجمع ۲۷ شهریور ماه صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۰ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۱ مجمع مورخ ۲۷ شهریور۱۴۰۲ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های ممتاز برگزار شد دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۲ دعوت به مجمع صندوق امین انصار مورخ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۴/۳سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۴ مجمع مورخ ۳ تیر ۱۴۰۲ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های ممتاز برگزار شد دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۵ اسامی حاضرین مجمع ۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۳ تیر۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۷ مجمع ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ صندوق امین انصار برگزار گردید دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۸ اسامی حاضرین مجمع ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۹ سود بهمن ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار امروز واریز میگردد دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۰ آگهی دعوت به مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۱ مجمع ۱۴ ابان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صندوق امین انصار برگزار گردید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۲ عدم برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۲۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴:۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۲۷ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴:۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۲۹ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۰ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱- ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۳۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۳۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱- ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۶ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع ۳ اسفند ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع ۳ اسفند ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۴۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰- ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۵۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۵۳ اصلاحیه دعوت به مجمع ۲ مرداد ۱۴۰۰ - مجمع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار خواهد شد. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۵ صورتجلسه مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ و ۱۵ امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۵۷ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ و ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۵۹ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۶۰ مجمع سالیانه صندوق امین انصار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۶۱ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۶۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۶۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۶۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۶۵ دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۶۶ اسامی حاضرین در مجمع ۸ دی ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۶۷ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۶۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۶۹ اسامی حاضرین در مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۷۰ مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ شهریور۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۷۱ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۷۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۷۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۷۵ مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۷۶ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۷۷ اسامی حاضرین در مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۷۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۷۹ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۸۱ مجمع صندوق در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۸۲ مجمع صندوق در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۸۳ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۸۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۸۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۸۶ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۸۷ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۸۸ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۸۹ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۹۰ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۹۱ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۹۲ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۹۳ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۹۴ مجمع مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۹۵ تایید صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۴/۰۹ جهت تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۹۶ مجمع ۹ تیر ماه صندوق امین انصار تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۹۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۹۸ ثبت مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۳۹۷ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۹۹ مجمع مورخ ۲۶آبان ۱۳۹۷ صندوق امین انصار با حضور صد درصد دارندگان واحد های ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۱۰۰ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ با حضور کلیه سهامداران ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۰۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۱۰۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۹-۰۶-۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۱۰۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۰۴ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
۱۰۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۱۰۶ دعوت به مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
۱۰۷ مجوز سازمان برای مصوبات مجمع مورخ ۱۱ اسفند ۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱۰۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۱۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۴/۱۲/۸ مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
۱۱۴ صورتجلسه مورخ ۶ دی ماه ۹۴ - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۱۱۵ مجمع صندوق در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ برگزار خواهد شد. دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
۱۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
۱۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۵ آبان ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۱۸ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۰۵ آبان ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
۱۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
۱۲۱ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ به شرح پیوست است دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۱۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۱۲۳ آگهی تغییرات امیدنامه صندوق مصوب مجمع مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
۱۲۴ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
۱۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۱۲۶ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۱۲۷ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲ شهریور ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
۱۲۸ مچمع صندوق مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ مینی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۱۲۹ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
۱۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ ۰۴/۰۸/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
۱۳۱ مجمع صندوق مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۶