صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ اسفند ساعت۱۵:۳۰- تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۲ تایید سازمان برای صورتجلسه سالیانه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴- ساعت۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ اسفند ساعت ۱۴ صندوق امین انصار- سالیانه دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۵ صورتجلسه مجمع ۱۴ اسفند۱۴۰۲ ساعت ۱۰ - تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۶ اسامی حاضرین مجمع ۱۴ اسفند ۱۴۰۲- ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۸ اسامی حاضرین مجمع ۱۴ اسفند ۱۴۰۲- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۹ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۰ اسامی حاضرین مجمع ۱۴ اسفند ۱۴۰۲- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۱ مجمع ۱۴ اسفند ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲- ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۳ دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲- ساعت۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۵ تایید صورتجلسه ۱۷ دی صندوق سرمایه گذاری امین انصار- تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۲- تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۱۷ مجمع مورخ ۱۷ دی۱۴۰۲ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های ممتاز برگزار شد دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۸ اسامی حاضرین مجمع ۱۷ دی ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۷ دی۱۴۰۲ ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۰ صورتجلسه مجمع ۲۷ شهریور ماه صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۱ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۲ مجمع مورخ ۲۷ شهریور۱۴۰۲ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های ممتاز برگزار شد دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۳ دعوت به مجمع صندوق امین انصار مورخ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۴/۳سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۵ مجمع مورخ ۳ تیر ۱۴۰۲ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های ممتاز برگزار شد دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۶ اسامی حاضرین مجمع ۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۳ تیر۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۸ مجمع ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ صندوق امین انصار برگزار گردید دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲۹ اسامی حاضرین مجمع ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۰ سود بهمن ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار امروز واریز میگردد دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۲ مجمع ۱۴ ابان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صندوق امین انصار برگزار گردید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۳ عدم برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۳۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴:۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۳۶ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۸ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴:۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۴۰ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۴۱ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸صندوق سرمایه گذاری امین انصار برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۴۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱- ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۴۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۴۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱- ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۶ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۴۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۴۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع ۳ اسفند ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع ۳ اسفند ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۵۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۵۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰- ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۶۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۶۴ اصلاحیه دعوت به مجمع ۲ مرداد ۱۴۰۰ - مجمع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار خواهد شد. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۶۶ صورتجلسه مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۶۷ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ و ۱۵ امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۶۸ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۶۹ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ و ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۷۰ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۷۱ مجمع سالیانه صندوق امین انصار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۷۲ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۷۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۷۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۷۶ دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۷۷ اسامی حاضرین در مجمع ۸ دی ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۷۸ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۷۹ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۸۱ مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ شهریور۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۸۲ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۸۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۸۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۸۵ اسامی حاضرین در مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۸۶ مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۸۷ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۸۸ اسامی حاضرین در مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۸۹ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۹۰ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۹۱ اسامی حاضرین در مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۹۲ مجمع صندوق در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۹۳ مجمع صندوق در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۹۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۹۵ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۹۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۹۷ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۹۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۹۹ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۰۰ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۰۱ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۰۲ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۰۳ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۰۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۰۵ مجمع مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۰۶ تایید صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۴/۰۹ جهت تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۱۰۷ مجمع ۹ تیر ماه صندوق امین انصار تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۱۰۸ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۱۰۹ ثبت مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۳۹۷ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۱۰ مجمع مورخ ۲۶آبان ۱۳۹۷ صندوق امین انصار با حضور صد درصد دارندگان واحد های ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۱۱۱ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ با حضور کلیه سهامداران ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۱۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۱۱۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۹-۰۶-۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۱۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۱۵ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
۱۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۱۱۷ دعوت به مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
۱۱۸ مجوز سازمان برای مصوبات مجمع مورخ ۱۱ اسفند ۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۱۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۴/۱۲/۸ مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
۱۲۵ صورتجلسه مورخ ۶ دی ماه ۹۴ - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۱۲۶ مجمع صندوق در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ برگزار خواهد شد. دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
۱۲۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
۱۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۵ آبان ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۲۹ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۰۵ آبان ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
۱۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
۱۳۲ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ به شرح پیوست است دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۱۳۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۱۳۴ آگهی تغییرات امیدنامه صندوق مصوب مجمع مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
۱۳۵ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
۱۳۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۱۳۷ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۱۳۸ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲ شهریور ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
۱۳۹ مچمع صندوق مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ مینی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۱۴۰ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
۱۴۱ صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ ۰۴/۰۸/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
۱۴۲ مجمع صندوق مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۶