صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲.۵۲ (۰.۰۳) ۸۸۰,۴۸۸.۸۲ (۱۰.۰۶)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲.۵۲ ۰.۰۳ ۸۸۵,۴۲۶.۱۵ ۱۱.۹۹
۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲.۵۲ ۰.۳ ۸۸۹,۴۴۵.۲۱ ۲۰۱.۳۹
۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲.۵۲ ۰.۲۲ ۸۹۳,۸۰۲.۸۱ ۱۲۱.۹۹
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲.۴۹ (۰.۸۹) ۸۰۵,۰۲۳.۴۳ (۹۶.۱۹)
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲.۵۴ ۰ ۹۵۰,۸۴۷.۸۳ ۰
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲.۵۴ ۰ ۹۵۶,۴۹۹.۵۶ ۰
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲.۵۳ (۰.۵۶) ۹۱۱,۴۸۷.۵۲ (۸۷.۲۸)
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۲.۵۳ (۰.۰۸) ۹۱۵,۹۷۷.۲۴ (۲۴.۱۱)
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲.۵۳ (۰.۳۹) ۹۲۰,۸۲۸.۷۴ (۷۶.۰۵)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲.۵۳ ۰ ۹۲۵,۰۴۶.۱۴ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲.۵ ۰.۱ ۸۲۸,۳۱۱.۵۹ ۴۳.۵۲
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲.۵۵ ۰ ۹۸۶,۰۰۴.۱۳ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲.۵۵ ۰ ۹۹۴,۱۲۸.۱۷ ۰
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲.۵۴ ۰.۰۴ ۹۴۳,۴۹۷.۵ ۱۴.۵۱
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۲.۵۴ (۰.۰۶) ۹۴۸,۱۸۰.۲۱ (۱۹.۱۹)
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۲.۵۴ (۰.۰۸) ۹۵۲,۸۹۱.۲۸ (۲۵.۶۱)
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۲.۹۱ (۰.۵۲) ۳,۴۸۰,۰۰۰ (۸۴.۹۱)
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۲.۴۷ ۰.۱۸ ۷۳۶,۷۹۴.۴۹ ۹۳.۳۷