صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۴۴,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۵,۱۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۷۷۲,۷۱۶,۷۵۸,۳۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۵۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۶۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۵۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱,۰۱۳,۵۰۰ ۱,۰۱۱,۶۵۷ ۱,۰۱۶,۵۵۰ ۴,۸۹۳ ۰ ۱۱۰,۶۵۲,۱۶۷ ۰ ۹۱,۱۰۷,۲۹۴ ۱۹,۵۴۴,۸۷۳ ۱۹,۷۷۲,۷۱۶,۷۵۸,۳۷۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱,۰۱۳,۰۹۴ ۱,۰۱۱,۲۴۹ ۱,۰۱۶,۱۴۸ ۴,۸۹۹ ۵۴۳ ۱۱۰,۶۵۲,۱۶۷ ۱۵,۳۹۴ ۹۱,۱۰۷,۲۹۴ ۱۹,۵۴۴,۸۷۳ ۱۹,۷۶۴,۷۲۹,۸۷۷,۳۴۴
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱,۰۱۲,۶۹۶ ۱,۰۱۰,۸۴۹ ۱,۰۱۵,۷۵۱ ۴,۹۰۲ ۰ ۱۱۰,۶۵۱,۶۲۴ ۰ ۹۱,۰۹۱,۹۰۰ ۱۹,۵۵۹,۷۲۴ ۱۹,۷۷۱,۹۳۵,۳۹۹,۲۱۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱,۰۱۲,۰۱۰ ۱,۰۱۰,۱۶۵ ۱,۰۱۵,۲۴۰ ۵,۰۷۵ ۱۵۱ ۱۱۰,۶۵۱,۶۲۴ ۱۷,۲۳۳ ۹۱,۰۹۱,۹۰۰ ۱۹,۵۵۹,۷۲۴ ۱۹,۷۵۸,۵۴۰,۳۶۹,۲۲۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱,۰۱۱,۷۱۰ ۱,۰۰۹,۸۶۳ ۱,۰۱۴,۸۴۴ ۴,۹۸۱ ۰ ۱۱۰,۶۵۱,۴۷۳ ۰ ۹۱,۰۷۴,۶۶۷ ۱۹,۵۷۶,۸۰۶ ۱۹,۷۶۹,۸۸۹,۳۶۵,۸۸۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱,۰۱۱,۱۷۱ ۱,۰۰۹,۳۳۲ ۱,۰۱۴,۴۳۲ ۵,۱۰۰ ۱,۴۸۳,۹۸۸ ۱۱۰,۶۵۱,۴۷۳ ۱۴,۴۶۹ ۹۱,۰۷۴,۶۶۷ ۱۹,۵۷۶,۸۰۶ ۱۹,۷۵۹,۴۹۳,۸۸۷,۶۴۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱,۰۱۰,۸۶۸ ۱,۰۰۸,۸۷۷ ۱,۰۱۴,۲۹۴ ۵,۴۱۷ ۰ ۱۰۹,۱۶۷,۴۸۵ ۰ ۹۱,۰۶۰,۱۹۸ ۱۸,۱۰۷,۲۸۷ ۱۸,۲۶۸,۰۲۵,۸۸۵,۷۰۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱,۰۱۰,۰۸۵ ۱,۰۰۸,۰۸۵ ۱,۰۱۳,۸۱۱ ۵,۷۲۶ ۰ ۱۰۹,۱۶۷,۴۸۵ ۰ ۹۱,۰۶۰,۱۹۸ ۱۸,۱۰۷,۲۸۷ ۱۸,۲۵۳,۶۸۷,۳۵۴,۰۵۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۹,۷۰۳ ۱,۰۰۷,۷۰۰ ۱,۰۱۳,۳۲۸ ۵,۶۲۸ ۴,۶۰۶ ۱۰۹,۱۶۷,۴۸۵ ۴,۰۹۶ ۹۱,۰۶۰,۱۹۸ ۱۸,۱۰۷,۲۸۷ ۱۸,۲۴۶,۷۱۹,۰۲۳,۰۱۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱,۰۰۹,۴۰۱ ۱,۰۰۷,۳۹۵ ۱,۰۱۲,۹۲۵ ۵,۵۳۰ ۰ ۱۰۹,۱۶۲,۸۷۹ ۳,۷۶۵ ۹۱,۰۵۶,۱۰۲ ۱۸,۱۰۶,۷۷۷ ۱۸,۲۴۰,۶۶۹,۴۳۸,۵۰۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱,۰۰۸,۹۰۸ ۱,۰۰۶,۹۰۴ ۱,۰۱۲,۴۳۷ ۵,۵۳۳ ۲۹,۷۴۹ ۱۰۹,۱۶۲,۸۷۹ ۱۰,۷۹۱ ۹۱,۰۵۲,۳۳۷ ۱۸,۱۱۰,۵۴۲ ۱۸,۲۳۵,۵۷۳,۵۳۱,۶۹۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱,۰۰۸,۴۱۸ ۱,۰۰۶,۴۱۱ ۱,۰۱۱,۹۸۱ ۵,۵۷۰ ۱۱,۹۰۸ ۱۰۹,۱۳۳,۱۳۰ ۲۷,۲۴۳ ۹۱,۰۴۱,۵۴۶ ۱۸,۰۹۱,۵۸۴ ۱۸,۲۰۷,۵۷۴,۸۲۰,۱۵۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱,۰۰۷,۹۲۵ ۱,۰۰۵,۹۱۷ ۱,۰۱۱,۴۸۸ ۵,۵۷۱ ۰ ۱۰۹,۱۲۱,۲۲۲ ۰ ۹۱,۰۱۴,۳۰۳ ۱۸,۱۰۶,۹۱۹ ۱۸,۲۱۴,۰۶۳,۱۵۱,۵۴۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱,۰۰۶,۹۶۹ ۱,۰۰۴,۹۵۳ ۱,۰۱۱,۰۶۶ ۶,۱۱۳ ۰ ۱۰۹,۱۲۱,۲۲۲ ۰ ۹۱,۰۱۴,۳۰۳ ۱۸,۱۰۶,۹۱۹ ۱۸,۱۹۶,۵۹۷,۰۲۳,۳۱۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱,۰۰۶,۶۴۶ ۱,۰۰۴,۶۲۷ ۱,۰۱۰,۶۴۳ ۶,۰۱۶ ۰ ۱۰۹,۱۲۱,۲۲۲ ۰ ۹۱,۰۱۴,۳۰۳ ۱۸,۱۰۶,۹۱۹ ۱۸,۱۹۰,۷۰۴,۳۸۳,۴۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱,۰۰۶,۳۲۹ ۱,۰۰۴,۳۰۷ ۱,۰۱۰,۲۲۵ ۵,۹۱۸ ۵,۶۴۶ ۱۰۹,۱۲۱,۲۲۲ ۱۰,۲۱۸ ۹۱,۰۱۴,۳۰۳ ۱۸,۱۰۶,۹۱۹ ۱۸,۱۸۴,۸۹۹,۳۲۲,۱۰۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۶,۰۰۵ ۱,۰۰۳,۹۸۰ ۱,۰۰۹,۷۹۹ ۵,۸۱۹ ۹۴۰,۲۳۵ ۱۰۹,۱۱۵,۵۷۶ ۹۹۶,۹۳۵ ۹۱,۰۰۴,۰۸۵ ۱۸,۱۱۱,۴۹۱ ۱۸,۱۸۳,۵۷۰,۱۶۷,۰۲۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۵,۴۷۲ ۱,۰۰۳,۴۵۲ ۱,۰۰۹,۱۵۵ ۵,۷۰۳ ۵,۲۴۳ ۱۰۸,۱۷۵,۳۴۱ ۱,۰۰۱,۶۸۹ ۹۰,۰۰۷,۱۵۰ ۱۸,۱۶۸,۱۹۱ ۱۸,۲۳۰,۹۰۵,۹۲۴,۴۹۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۴,۸۸۶ ۱,۰۰۲,۹۵۹ ۱,۰۰۸,۳۹۵ ۵,۴۳۶ ۴۹,۸۸۲ ۱۰۸,۱۷۰,۰۹۸ ۱۱,۱۹۸ ۸۹,۰۰۵,۴۶۱ ۱۹,۱۶۴,۶۳۷ ۱۹,۲۲۱,۳۳۸,۲۳۳,۷۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۴,۴۱۳ ۱,۰۰۲,۴۶۵ ۱,۰۰۸,۰۱۶ ۵,۵۵۱ ۴,۵۰۹ ۱۰۸,۱۲۰,۲۱۶ ۸۷,۶۷۵ ۸۸,۹۹۴,۲۶۳ ۱۹,۱۲۵,۹۵۳ ۱۹,۱۷۳,۱۰۷,۰۲۹,۳۸۵
  مشاهده همه